Ochrona danych osobowych


Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. 
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem wszystkich danych osobowych w SP Nr 1 jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, szkola@sp1goczalkowice.pl, tel. (32) 2107189

  1. Inspektor ochrony danych osobowych w SP Nr 1 zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.
  2. Administrator danych osobowych - Dyrektor – SP Nr 1- przetwarza wszystkie dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą  danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 
  4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP Nr 1 przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
  8.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Jarosz
email: szkola@sp1goczalkowice.pl tel.:32 2107212 fax: 32 2107212
, w dniu:  30‑05‑2018 10:56:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Jarosz
email: szkola@sp1goczalkowice.pl tel.:32 2107212 fax: 32 2107212
, w dniu:  30‑05‑2018 10:56:01
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2018 10:57:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie